Trafikåtgärder på Jonstoprsvägen

Test av mobila refuger på Jonstorpsvägen
Trafikverket vill få ner hastigheten på Jonstorpsvägen eftersom det är en hårt trafikerad väg där hastigheten ofta är högre än tillåtet. Kan hastigheten minska genom byn så ökar även tryggheten när man uppehåller sig på gång- och cykelbanan då många barn också får en säkrare skolväg.
Trafikverket har satt ut mobila refuger som ett försök, under en begränsad period, för att se om de har effekt på hastighetsefterlevnaden. Man har valt två platser i söder och två i norr, där det inte ska påverka några utfarter från fastigheterna. Detta försök kommer att avslutas innan vintersäsongen då de mobila refugerna kommer att plockas bort och försöket kommer att utvärderas.
/Byaföreningen