Kort sammanfattning av de punkter och frågeställningar som uppkom vid tisdagens möte.

– Hur ska man hantera ökad trafikbelastning?
– Kringled, är det ens ett tänkbart alternativ?
– Se till ett större perspektiv, hela NV-Skåne.
– Hur ska man lösa problemet med befintlig och kommande dagvattenhantering?
– Samordning och kommunikation mellan de kommunala avdelningarna verkar inte existera.
– Den första informationen talade om mellan 150-200 nya hushåll!
– Kontakta Länsstyrelsen angående bevarande av riksintresse och adekvat bullerutredning.
– 700 nya bostäder och 100 nya fribyggartomter / år inom Helsingborg är ett politiskt ”krav”.
– Hur ser underlaget ut för det stora intresset som nämns om inflyttning till Hbg och utflyttning till Allerum?
– Typ av bebyggelse, kommer den att passa in?
– Avsaknad av information om grönområden och mötesplatser.
– Vid bebyggelse av område J, påverkan på Kyrkstigen? (osäker om rätt område)
– Bevarande av god åkermark!?
– Vilken åsikt har byborna? Helt emot eller tycker att bl.a. utökad service kan vara värdefullt i sammanhanget?
– ”Kommunen har för avsikt att stoppa all nybyggnation som de inte får VA-kontroll över”
– Hur värderas riksintresset?
– Ombyggnation av befintlig VA är ett måste inom en snar framtid, se till att den fungerar först!
– I vilken takt/volym räknar man med att nybyggnationen sker?
– ”Vi motsäger oss förslaget som helhet tills alla frågetecken är besvarade och kan då ta en ny dialog!”
– Hur skall våra synpunkter sammanställas? Namninsamling (namn, adress, fastighetsbeteckning)
– Hur påverkas det som idag upplevs som det lugna, trygga, lantliga och sociala livet där de flesta känner till varandra vid en kraftig utbyggnad? Konsekvens?